Home page > Aktivní záloha

Aktivní záloha

AKTIVNÍ ZÁLOHY KVV LIBEREC

Jednotkou Aktivní zálohy u Krajského vojenského velitelství je pěší rota Krajského vojenského velitelství Liberec.

Jednotka je koncipována jako pěší jednotky , vyzbrojená lehkými ručními zbraněmi. Skládá se z velitelského družstva , tří pěších čet a obvaziště.

Jednotka AZ může být za krizových situací nasazena k posílení integrovaného záchranného systému , Policie ČR a ke střežení objektů důležitých pro obranu státu. Příslušníci jednotky AZ se pro tyto účely připravují formou vojenských cvičení a kurzů

Znak KVV Liberec

Rukávový znak AZ KVV Liberec

Velitel pěší roty AZ

kpt. Bc. Aleš Klimpera

Zástupce velitele pěší roty AZ

 npor. Ing. David Petrýdes PhD.

telefonické spojení - pro řešení záležitostí aktivních záloh

pevná linka: 973 262 232, mobilní telefon 724 605 374

Adresa www stránek:

http://www.kvv-liberec.army.cz/

Emailové spojení:

az.kvv.liberec@army.cz

Adresa www stránek s informacemi o aktivních zálohách:

http://www.aktivnizaloha.army.cz/

http://kariera.army.cz

https://www.facebook.com/aktivnizalohy/

Plán akcí:

Pán akcí 2021

INFORMACE O AKTIVNÍCH ZÁLOHÁCH :

     Zákonem č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) v §5 jsou stanoveny podmínky a způsob podání žádosti o zařazení do aktivní zálohy. V §12, odst. 3, 4 je řešena problematika vojenských cvičení aktivních záloh, v §13 způsob povolání na vojenské cvičení a v §32 ohlašovací povinnost vojáků v aktivní záloze.

     V souladu s §2 může občan nebo voják v povinné záloze dobrovolně převzít výkon branné povinnosti pokud písemně požádá o zařazení do aktivní zálohy (§5) u příslušného krajského vojenského velitelství podle místa trvalého pobytu. K této žádosti přiloží výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 6-ti měsíců.

Ohlašovací povinnost

Voják v aktivní záloze je povinen příslušnému krajskému vojenskému velitelství neprodleně hlásit závažné úrazy a vážná onemocnění, která mohou mít vliv na výkon branné povinnosti, a předložit doklady osvědčující uvedené skutečnosti. Hlášení lze učinit osobně nebo písemně.

Přehled jednotek AZ v celé Armádě České republiky

Konkrétní přehled o volných systemizovaných místech u KVV Liberec získate na telefonu 973 262 234

Přehled jednotek AZ v celé AČR najdete na odkazu www.aktivnizaloha.army.cz .

Hlavní úkoly na rok 2020

 

Kliknutím otevřít!

Přiložené soubory

Níže uvedené odkazy můžete využít pro vlastní potřebu a k získání základních informací.

Dotazník

Poučení k vyšetření zdravotního stavu ve vojenské nemocnici

Podmínky vstupu do AZ

Jak vstoupit do AZ

Žádost o zařazení do AZ

Finanční podmínky AZ

Informace pro zaměstnavatele

Dobrovolné cvičení

Čestné prohlášení

Žádost o vstup do AZ

Studium vojáků v aktivní záloze na vojenských školách

Nahoru